Załatwianie spraw

  • Informacje dotyczące zasad korzystania z usług poszczególnych działów, udostępniających zbiory oraz obsługujących czytelników, znajdują się w regulaminach.
  • Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się u dyrektora MBP w Reszlu lub zgłaszać do kierowników poszczególnych działów Biblioteki pisemnie. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka odpowiada w ciągu 14 dni.
  • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godz. 14.00-15.00.
  • Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu.
  • Korespondencja wpływająca do Biblioteki jest załatwiana przez poszczególne komórki organizacyjne według kompetencji i w kolejności wpływu

Powiązane posty

Zmiana rozmiaru czcionki